มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์...


มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “Pfizer’s 2 Missions: 1 Goal – สอง ภารกิจเพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว” ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อสุขภา...
สังคมแห่งสุขภาพด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี